1. Organizatorem konkursu jest Fabas Polska Sp. z o.o. – wydawca czasopisma TRAILER Magazine, zwany dalej organizatorem konkursu. 

2. Konkurs polega na głosowaniu drogą elektroniczną na najładniejszą okładkę TRAILER Magazine z lat 2002-2021 oraz przesłaniu drogą elektroniczną organizatorowi konkursu uzasadnienia swojego wyboru. 

3. Komentarze można zamieszczać na stronie FB oraz Instagramie TRAILER Magazine. 

4. Zdjęcia okładek będących przedmiotem głosowania będą publikowane na stronie https://trailer.pl/konkurs/ oraz w mediach społecznościowych TRAILER Magazine.

5    Konkurs jest przeprowadzany w miesięcznych edycjach i trwa do odwołania. 

6.   Co miesiąc redakcja czasopisma TRAILER Magazine będzie kolegialnie wyłaniała dwóch zwycięzców, którzy jej zdaniem nadesłali najciekawsze komentarze. 

6.  Uczestnicy mogą brać udział w konkursie można wielokrotnie, jednakże nie jest możliwe przyznanie nagrody tej samej osobie  w dwóch kolejnych, następujących bezpośrednio po sobie edycjach. 

7. Nagrodami w konkursie są modele ciężarówek ufundowane przez firmę WSI Models oraz roczna prenumerata (10 wydań) TRAILER Magazine.

8.   Zwycięzcy konkursu będą informowani przez organizatora konkursu o przyznanej mu nagrodzie. Warunkiem koniecznym do otrzymania przez zwycięzcę nagrody jest udostępnienie przez niego organizatorowi konkursu danych osobowych, umożliwiających przesłanie nagrody.

W przypadku odmowy przekazania lub nie przekazania w wyznaczonym przez organizatora konkursu danych osobowych, zwycięzcy konkursu nie przysługuje roszczenie do przedmiotowej nagrody. W takiej sytuacji nagroda wraca do puli nagród. 

9.  Decyzja o wyborze zwycięzcy należy do organizatora konkursu i jest decyzję ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w danej edycji, w przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną żadne odpowiedzi. 

11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usuwania zgłoszonych na konkurs komentarzy, których treść może być uznana za obraźliwą, jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego lub narusza przepisy prawa lub interes organizatora konkursu.   

12. Uczestnik Konkursu do odwołania Konkursu lub rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w

celach:

a)     Informowania go drogą elektroniczną o wynikach kolejnych edycji Konkursu,

b)     Informowania go drogą elektroniczną o zmianach w kolejnych edycjach Konkursu.

a)     Informowania go drogą elektroniczną o wynikach kolejnych edycji Konkursu,

b)     Informowania go drogą elektroniczną o zmianach w kolejnych edycjach Konkursu,

c)     Przekazywania nagrody,

d)     Informowania go drogą elektroniczną o aktualnej ofercie FABAS.

6.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udział w Konkursie.

8.     Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie wysyłając

maila na adres fabas@fabas.pl o treści: „Rezygnuję z udziału w dalszych edycjach Konkur

su”.

7.     Administratorem danych osobowych jest Fabas Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 22-24/A/

11, 81-363 Gdynia, KRS 192057235

9.     Dane osobowe będą przetwarzane w okresie uczestnictwa w Konkursie (do czasu od

wołania Konkursu przez FABAS, rezygnacji z udziału przez uczestnika), po tym okresie

dane zostaną usunięte.

10.  W zakresie danych osobowych uczestnik Konkursu ma prawo:

a)     żądania dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograni

czenia ich przetwarzania, o ile przetwarzania wykraczałoby poza cele wynikające z udziału

w Konkursie,

b)     wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w ustawie o ochro

nie danych osobowych.

11.  Niepodanie danych osobowych umożliwiających przekazania nagrody jest równoznacz

ne z rezygnacją z udziału w danej edycji Konkursu.

Postanowienia końcowe.

Uznaje się, że osoby biorące udział w konkursie zaakceptowały niniejszy regulamin.