Regulamin udziału w Konkursie Foto TRAILER Magazine

1.     Konkurs trwa do odwołania.

2.     Konkurs składa się z miesięcznych edycji. Co miesiąc wyłaniani są dwaj autorzy zdjęć. Jeden z nich wyłaniany jest na podstawie głosowania internautów na stronie http://trailer.pl/konkurs/ . Autor drugiego zdjęcia wybierany jest przez redakcję TRAILER Magazine. W konkursie można uczestniczyć wielokrotnie, jednakże nie jest możliwe wygrywanie w konkursie 2 razy pod rząd. W takiej sytuacji wygrywa zdjęcie, które otrzymało jako drugie największą liczbę głosów.

Zabroniony jest handel głosami, proszenie o głosy w zamian za lajki. W przypadku udokumentowania takiej sytuacji autor zdjęć zostaje zdyskwalifikowany.

3.     Zdjęcia należy przesyłać na adres konkurs@fabas.pl. Maksymalnie można wysłać 

10 zdjęć SWOJEGO AUTORSTWA w jednym miesiącu. W mailu zgłoszeniowym należy

 podać imię i nazwisko autora zdjęć oraz wyrazić zgodę na ich publikację na stronie trailer.pl oraz w na fanpage’ach TRAILER Magazine. 

W przypadku wygranej zwycięzcy zobowiązują się podać dane osobowe, które umożliwią

przekazania nagrody.

4.     UWAGA: Przesłanie pierwszego zdjęcia/zdjęć jest równoznaczne z przystąpieniem do 

Konkursu, co oznacza także, że Uczestnik Konkursu do odwołania Konkursu lub rezygnacji 

z uczestnictwa w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

celach:

a)     Informowania go drogą elektroniczną o wynikach kolejnych edycji Konkursu,

b)     Informowania go drogą elektroniczną o zmianach w kolejnych edycjach Konkursu,

c)     Przekazywania nagrody,

d)     Informowania go drogą elektroniczną o aktualnej ofercie FABAS.

6.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udział w Konkursie.

5.     Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie wysyłając

 maila na adres fabas@fabas.pl o treści: „Rezygnuję z udziału w dalszych edycjach Konkur

su”.

6.     Administratorem danych osobowych jest Fabas Polska Sp. z o.o., ul. 3 Maja 22-24/A/

11, 81-363 Gdynia, KRS 192057235

7.     Dane osobowe będą przetwarzane w okresie uczestnictwa w Konkursie (do czasu od

wołania Konkursu przez FABAS, rezygnacji z udziału przez uczestnika), po tym okresie

dane zostaną usunięte.

8.  W zakresie danych osobowych uczestnik Konkursu ma prawo:

a)     żądania dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograni

czenia ich przetwarzania, o ile przetwarzania wykraczałoby poza cele wynikające z udziału

w Konkursie,

b)     wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w ustawie o ochro

nie danych osobowych.

9.  Niepodanie danych osobowych umożliwiających przekazania nagrody jest równoznacz

ne z rezygnacją z udziału w danej edycji Konkursu.